#NEWS #SOLUTION
Bio Economy เศรษฐกิจชีวภาพ หนึ่งในฟันเฟืองใหม่ขับเคลื่อนอนาคต
25 พ.ค. 2020


นานแค่ไหนแล้ว ที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้แบบเดิมๆ จนทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ หรือวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันมีแต่จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่ออนาคตดูเหมือนจะเดินทางมาถึงจุดตีบตัน แน่นอนว่า แนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ก็เริ่มที่ถูกนำเสนอในฐานะที่เป็นทางออกเหมือนกัน ซึ่งหนึ่งในประตูแห่งความหวังที่มีการพูดกันมาได้สักพักแล้วก็คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองของเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) นั่นเอง ว่าแต่เศรษฐกิจชีวภาพคืออะไร? แล้วมันมีประโยชน์อย่างไรบ้าง? บทความนี้จะพาคุณผู้อ่านไปหาคำตอบพร้อมๆ กัน

 

 

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) คืออะไร?

 

         เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) คือ การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้สำหรับการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิต โดยมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเสริมความเข้มแข็งของภาคการเกษตรในระบบเศรษฐกิจ และสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้น เปลี่ยนจากการสร้างผลิตภัณฑ์แบบเดิมมาเป็นการสร้างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมแบบสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการในเชิงคุณค่าที่สูงขึ้นของผู้บริโภค

         ทั้งนี้ เศรษฐกิจชีวภาพมุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) 17 เป้าหมายที่ทางสหประชาชาติกำหนดเอาไว้ ซึ่งทั้ง 17 เป้าหมายดังกล่าวจะมีเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพรวมอยู่ในนั้นถึง 11เป้าหมาย ได้แก่